Länsstyrelsen: Minska byggplanerna för Bergiusområdet och Kräftriket

Det är svårt att ytterligare förtäta områdena vid Bergiusvägen och Kräftriket i Nationalstadsparken, anser Länsstyrelsen i sitt yttrande över översiktsplanen i Stockholm stad. 

— Vi har svårt att se att en omfattande förtätning i områden kring Kräftriket och Bergiusvägen kan ske utöver bebyggelsen vid nya Albano. Ytterligare exploatering i dessa områden kan endast ske om det överensstämmer med intentionerna i 4 kap. 7 § MB och inte påverkar viktiga natur- och kulturhistoriska värden negativt, skriver länsstyrelsen.

Det är samma åsikt som Haga-Brunnsvikens Vänner framförde i vårt yttrande över planen.

Bergiusdalgången är området mellan Lappkärrsberget och Naturhistoriska Riksmuseet/Stockholms universitet. En väg skär genom dalgången och den gjordes extra bred som förberedelse för Östra länken. Nu är det parkering på snedden på båda sidor om vägen. Dalgången i övrigt är obebyggd, förutom lekplatser och hundrastgård

Länsstyrelsen skriver att stor hänsyn måste tas invid vägen till de viktiga kulturhistoriska värdena som är knutna till den obebyggda Bergiusdalgången. Dalgången har varit av öppen karaktär sedan långt innan 1500-talet, påpekar länsstyrelsen.

Även Kräftriket har stora kulturhistoriska värden och här måste eventuell bebyggelse gestaltas så att inte landskapsbilden sett från andra delar av Brunnsviken påverkas negativt, skriver länsstyrelsen. Områdena hyser även stora ekologiska värden, främst knuten till ek. Spridningsvägar för arter knutna till ek får inte förstöras av ny bebyggelse.

Nav i grönstrukturen

Länsstyrelsen påpekar att nationalstadsparkens funktion som nav i stadens och regionens grönstruktur  tydligare bör framgå av översiktsplanen för vägledning i efterföljande detaljplanering. Det bör också skrivas in i planen att delar av Norrmalm, området kring Bellevue, Skeppsholmen och Kastellholmen, ligger inom Kungliga Nationalstadsparken.

Det finns ljuspunkter. Länsstyrelsen anser att det är bra att översiktsplanen lyfter fram att de gröna sambanden mellan Norra och Södra Djurgården ska stärkas, men påpekar att det är lika viktigt bevara och stärka de gröna sambanden mellan övriga delar av Nationalstadsparken, de gröna kilarna och stadens grönområden och parker. Det behövs för att Nationalstadsparken ska kunna bibehålla sin funktion som nav i stadens och regionens grönstruktur och fortsätta bidra med viktiga ekosystemtjänster till Stockholms innerstad.

Mer information

Läs länsstyrelsens yttrande om översiktsplanen för Stockholm (pdf 222 kB)

Läs vårt remissvar på översiktsplanen

Läs också DN:s artikel om Länsstyrelsens övriga synpunkter på översiktsplanen

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Om webbredaktör

Suzanne Kolare har ändrat dessa inställningar för att minska risken för hackerattacker 2016-12-19
Det här inlägget postades i Blandat. Bokmärk permalänken.